Текстовий редактор. Призначення й основні функції

Інформатика - 11 клас
Текстовий редактор. Призначення й основні функції.
екстовие редактори - це програми для створення, редагування, форматування, збереження й печатки документів. Сучасний документ може містити, крім тексту, і інші об'єкти (таблиці, діаграми, малюнки й т.д.).

Більше доконані текстові редактори, що мають цілий спектр можливостей по створенню документів (наприклад, пошук і заміна символів, засобу перевірки орфографії, вставка таблиць і ін.), називають іноді текстовими процесорами. Прикладом такої програми є Word з офісного пакета Microsoft Office.

Потужні програми обробки тексту - настоль ние видавничі системи - призначені для підготовки документів до публікації. Приклад подібної системи - Adobe PageMaker.

Редагування - перетворення, що забезпечує додавання, видалення, переміщення або виправлення змісту документа. Редагування документа звичайно виробляється шляхом додавання, видалення або переміщення символів або фрагментів тексту.

Объектно-ориентированний підхід дає можливість реалізувати механізм вбудовування й впровадження об'єктів (OLE - Object Linking Embedding). Цей механізм дозволяє копіювати й вставляти об'єкти з одного додатка в інше. Наприклад, працюючи з документом у текстовому редакторі Word, у нього можна вмонтувати зображення, анімацію, звук і навіть відеофрагменти й у такий спосіб зі звичайного текстового документа одержати мультимедиа-документ.

Форматування - перетворення, що змінює форму подання документа. На початку роботи над документом доцільно задати параметри сторінки: її формат (розмір), орієнтацію, розмір полів і ін.

Форматування абзацу. Абзац є одним з основних об'єктів текстового документа. У комп'ютерних документах абзацом уважається будь-який текст, що закінчується керуючим символом (маркером) кінця абзацу. Уведення кінця абзацу забезпечується натисканням клавіші {Enter} і відображається символом Ц.

У процесі форматування абзацу задаються параметри його вирівнювання (вирівнювання відбиває розташування тексту щодо границь полів сторінки), відступи (абзац цілком може мати відступи ліворуч і праворуч) і інтервали (відстань між рядків абзацу), відступ нового рядка й ін.

Форматування символів. Символи - це букви, цифри, пробіли, знаки пунктуації, спеціальні символи, такі як @, , &. Символи можна форматувати (змінювати їхній вид), задаючи шрифт, розмір і накреслення.

Шрифт - повний набір символів певного накреслення, включаючи прописні й малі літери, розділові знаки, спеціальні символи, цифри й знаки арифметичних дій. Для кожного історичного періоду й різних країн характерний шрифт певного малюнка. Кожний шрифт має своя назва, наприклад Times New Roman, Anal, Courier і ін.

По способі подання в комп'ютері розрізняються шрифти растрові й векторні. Для подання растрових шрифтів служать методи растрової графіки, символи шрифту - це групи пикселей. Растрові шрифти допускають масштабування тільки з певними коефіцієнтами.

У векторних шрифтах символи описуються математичними формулами й можливо довільне їхнє масштабування. Серед векторних шрифтів найбільше поширення одержали шрифти типу True Type.

Розмір шрифту. Одиницею виміру розміру шрифту є пункт (1 пт = 0,376 мм). У текстовому редакторі Word за замовчуванням використовується шрифт Times New Roman розміром 12 пт. Нижче наведені приклади подання тексту за допомогою шрифту різного розміру:

Шрифт розміром 14 пт.

Шрифт розміром 10 пт.

Шрифт розміром 6 пт

Накреслення. Крім нормального (звичайного) накреслення символів звичайно застосовують напівжирне, курсивне й напівжирне курсивне.

Формат файлу визначає спосіб зберігання тексту у файлі. Найпростіший формат текстового файлу (ТХТ) містить тільки символи (числові коди символів), інші ж формати (DOC, RTF) містять додаткові керуючі числові коди, які забезпечують форматування тексту
Бронювання готелів подебради.